Warunki handlowe


I. Podstawowe postanowienia


Niniejsze warunki ( „Warunki”) wydawane są zgodnie z § 1751 i nast. Ustawa nr. 89/2012 Sb., Kodeks cywilny (dalej „Kodeks Cywilny”)

 • imię i nazwisko / imię - SportOVA s.r.o.
 • IČ: 04483731
 • Identyfikator podatkowy: CZ04483731
 • z siedzibą - Pavlovova 44, 700 30 Ostrava
 • zarejestrowany w Sądzie Okręgowym, sekcja C, t. 63790

 

Dane kontaktowe:


SportOVA Ltd. Pavlovova 44, 700 30 Ostrava

 • email: info@outdoorkurtki.pl
 • telefon: +420 777619161
 • www.outdoorkurtki.pl


Niniejsze warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki sprzedawcy i osoba fizyczna, która zawiera umowę zakupu poza jego działalności jako konsumenta lub w ramach swojej działalności gospodarczej ( „Nabywca”) za pośrednictwem interfejsu WWW znajduje się na stronie internetowej dostępnej www.outdoorkurtki.pl (zwany dalej "sklepem internetowym").
Warunki handlowe stanowią integralną część umowy sprzedaży. Wyróżniające się ustalenia w Umowie zakupu mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych Warunków.
Niniejsze Warunki i Umowa zakupu zawierane są w języku czeskim.II. Informacje o produkcie i cenie
Informacje o towarach, w tym cenach poszczególnych towarów i ich głównych cechach, podane są dla poszczególnych towarów w katalogu sklepu internetowego. Podane są ceny towarów, w tym podatek VAT, wszystkie związane z tym opłaty oraz koszt zwrotu towarów, jeżeli towary te z natury rzeczy nie mogą zostać zwrócone zwykłą pocztą. Ceny produktów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w sklepie internetowym. Przepis ten nie wyklucza negocjacji umowy kupna na podstawie indywidualnie negocjowanych warunków.
Wszystkie prezentacje towarów umieszczone w internetowym katalogu sklepu mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna na te towary.
Informacje na temat kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów są publikowane w sklepie internetowym. Informacja o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów wymienionych w sklepie internetowym jest ważna tylko w przypadku, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej. Wszelkie rabaty z ceną zakupu towaru nie mogą być łączone, chyba że sprzedawca i kupujący inaczej się zgodzą.
 
III. Zamówienie i zawarcie umowy kupna
Koszty poniesione przez kupującego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy nabycia (koszt dostępu do Internetu, kosztów rozmów telefonicznych) płacone przez samego nabywcę. Koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.
Kupujący zamawia towary na następujące sposoby:
poprzez jego konto klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,
wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji.
Składając zamówienie, kupujący wybiera towary, liczbę przedmiotów, sposób zapłaty i dostawę.
Przed wysłaniem zamówienia kupujący może sprawdzić i zmodyfikować dane, które umieścił w zamówieniu. Zamówienie jest wysyłane przez kupującego do sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku WYŚLIJ ZAMÓWIENIE ....... Dane podane w zamówieniu są uważane za prawidłowe przez sprzedawcę. Warunkiem zlecenia jest, aby wypełnić wszystkie obowiązkowe dane w formularzu zamówienia i potwierdzeniu kupującego, który jest zaznajomiony z tymi warunkami.Natychmiast po otrzymaniu zamówienia sprzedawca prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez kupującego przy składaniu zamówienia. To potwierdzenie jest automatyczne i nie jest uważane za umowę. Załączenie potwierdzenia jest aktualnymi warunkami handlowymi sprzedawcy. Umowa kupna zostaje zamknięta dopiero po otrzymaniu zamówienia przez sprzedającego. Powiadomienie o otrzymaniu zamówienia dostarczane jest na adres e-mail kupującego. / Natychmiast po otrzymaniu zamówienia sprzedawca prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez kupującego przy składaniu zamówienia. To potwierdzenie jest uważane za umowę. Załączenie potwierdzenia jest aktualnymi warunkami handlowymi sprzedawcy. Umowa kupna zostaje zawarta przez sprzedającego potwierdzenie zamówienia na adres e-mail kupującego.
W przypadku, gdy którykolwiek z wymagań określonych w zamówieniu nie może być spełniony przez sprzedającego, kupujący wyśle zmodyfikowaną ofertę na swój adres e-mail. Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt Umowy Sprzedaży, a Umowa Sprzedaży zostaje zawarta przez Kupującego potwierdzenie przyjęcia oferty przez Sprzedawcę na adres e-mail podany w niniejszych Warunkach.
Wszystkie zamówienia zaakceptowane przez sprzedawcę są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do momentu otrzymania przez kupującego zawiadomienia o przyjęciu zamówienia przez sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie na numer telefonu lub adres e-mail Sprzedającego określony w niniejszych Warunkach.W przypadku, gdy istnieje oczywisty błąd techniczny ze strony sprzedawcy w cenie towarów w sklepie internetowym lub w czasie zamawiania, sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru do kupującego w tej cenie oczywiście błędnej sprzedawcy informuje kupującego błędu bezzwłocznie i wysłany do kupującego na jego zmodyfikowana oferta adresu e-mail. Zmieniona oferta jest uważany za nowy projekt umowy sprzedaży i zakupu umowy zawierana jest w tym przypadku potwierdzenia odbioru przez kupującego na adres e-mail sprzedającego.
 
IV. Konto klienta
Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej w sklepie internetowym kupujący mają dostęp do swojego konta klienta. Z konta klienta kupujący mogą zamawiać towary. Kupujący może również zamówić towar bez rejestracji.
Rejestrując się na konto klienta i zamawiając towar, kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą dostarczenia wszystkich informacji. Dane podane na koncie użytkownika są obowiązkowe, aby kupujący zaktualizował je po każdej zmianie. Dane podane przez kupującego na koncie klienta i przy składaniu zamówienia są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe.
Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie konta klienta przez osoby trzecie.
Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania na korzystanie z konta klienta stronom trzecim.
Sprzedawca może anulować swoje konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący jeśli konto użytkownika nie używać więcej, lub jeśli kupujący naruszy swoje obowiązki na podstawie umowy i niniejszych warunków.
Kupujący zwraca uwagę, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedającego, konserwacja sprzętu i oprogramowania stron trzecich.V. Warunki płatności i dostawa towarów
Kupujący może zapłacić cenę towarów i wszelkie koszty związane z dostawą towarów zgodnie z umową sprzedaży w następujący sposób:
przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 83 1020 2472 0000 6502 0558 9835, przechowywany w FIO Bank
bezgotówkowa karta płatnicza
przelewem bankowym na konto sprzedającego za pośrednictwem bramki płatności GoPay
gotówka przy odbiorze towaru,
gotówką lub kartą kredytową po osobistym odbiorze w lokalu
gotówką lub kartą kredytową po osobistym odbiorze przesyłki Zásilkovna.cz, Česká pošta
 
Wraz z ceną zakupu, kupujący jest zobowiązany do zapłacenia sprzedawcy kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów po uzgodnionej stawce. O ile nie określono inaczej, cena zakupu i koszty związane z dostawą towarów są dalej rozumiane.
W przypadku płatności gotówkowych cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej, cena zakupu jest należna w ciągu 3 .... dni po zawarciu umowy kupna.
W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej, kupujący postępuje zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych.W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny zakupu jest spełniane, gdy odpowiednia kwota zostaje zaksięgowana na rachunku bankowym sprzedającego.
Sprzedawca nie wymaga od kupującego zaliczki ani innej podobnej płatności z góry. Zapłata ceny zakupu przed wysyłką towarów nie jest kopią zapasową.
Zgodnie z ustawą o rejestrach sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wydania kupującemu paragonu. Jednocześnie jest zobowiązany do zarejestrowania otrzymanych przychodów u administratora podatkowego przez Internet, w przypadku awarii technicznej, najpóźniej w ciągu 48 godzin
Towary są dostarczane do kupującego:
na adres podany przez kupującego zamówienie
za pośrednictwem dystrybutora na adres dystrybutora wskazanego przez kupującego
odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy
 
Sposób dostawy jest wybierany podczas zamawiania towarów.
Koszt dostawy towaru, w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru, jest określony w zamówieniu kupującego i potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. Jeśli sposób transportu jest uzgodniony na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.
Jeżeli sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu, zgodnie z umową kupna, kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru w momencie dostawy. Jeżeli, z uwagi na potrzeby kupującego, konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w sposób inny niż wskazany w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do zapłaty odpowiednio kosztów związanych z powtórną dostawą towaru. koszty związane z inną metodą dostawy.
Po otrzymaniu towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru oraz, w przypadku jakichkolwiek wad, do powiadomienia przewoźnika bez zbędnej zwłoki. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieautoryzowane wejście do przesyłki, Kupujący nie jest zobowiązany odebrać przesyłki od przewoźnika.
Sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy - fakturę. Dokument podatkowy jest wysyłany na adres e-mail kupującego.
Nabywca nabywa własność towarów, płacąc całą cenę zakupu towarów, w tym koszty dostawy, ale najpierw przejmując towary. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na kupującego w momencie przejęcia towaru lub w przypadku, gdy kupujący został zobowiązany do przejęcia towarów, ale nie zrobił tego z naruszeniem umowy kupna.VI. Odstąpienie od umowy
Kupujący, który zawarł umowę nabycia wśród jego działalności jako konsument ma prawo do odstąpienia od umowy.
Termin wycofania wynosi 14 dni
od otrzymania towaru,
od daty otrzymania ostatniej dostawy towaru, jeżeli umowa kilka rodzajów towarów lub dostawy z kilku części
od otrzymania pierwszej dostawy towarów, jeżeli umowa powtarzane dostawy towarów.
Kupujący nie może, między innymi odstąpić od umowy:
świadczenie usług, jeśli są zadowoleni z jego wyraźną zgodą, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i sprzedaży przed zawarciem umowy nabywca dowiedział się, że w tym przypadku ma prawo do odstąpienia od umowy,
dostawa towarów lub świadczenie usług, których cena zależy od wahań na rynkach finansowych poza kontrolą sprzedającego, a które mogą wystąpić w okresie na odstąpienie od umowy,
dostawa napojów alkoholowych, które mogą być dostarczane tylko po trzydzieści dni, których cena zależy od wahań na rynkach finansowych poza dostawcy,
dostawa towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego lub do jego osoby,
dostawa towarów podlegających szybkiemu pogorszeniu, a także towarów, które zostały dostarczone przez nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami,
dostawa zapieczętowanych towarów, że kupujący powodów lakierowanych i higienicznych nie jest możliwe, aby powrócić
dostawa nagrań dźwiękowych lub wizualnych lub programu komputerowego, jeśli naruszone ich oryginalnego opakowania,
dostawa gazet, periodyków i czasopism,
dostarczanie treści cyfrowych, jeśli nie dostarczane na trwałym nośniku, a przyszedł z wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu wycofania i sprzedaży przed zawarciem umowy nabywca dowiedział się, że w tym przypadku ma prawo do odstąpienia od umowy,
w innych przypadkach określonych w § 1837 kodeksu cywilnego.Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, kupujący musi przesłać powiadomienie o wypowiedzeniu w okresie odstąpienia.
Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z przykładowego formularza wypłaty podanego przez sprzedającego. Wycofanie z umowy sprzedaży zostanie wysłane przez kupującego na adres e-mail sprzedającego lub adres pocztowy określony w niniejszych warunkach. Sprzedawca potwierdza otrzymanie formularza bez zbędnej zwłoki do Kupującego.
Kupujący, który wycofał się z umowy, jest zobowiązany do zwrotu towaru sprzedającemu w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedającemu. Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru sprzedającemu, nawet jeśli towary nie mogą zostać zwrócone na zwykłej trasie pocztowej.
Jeśli kupujący odstąpi od umowy, sprzedawca zwróci wszystkie środki, w tym koszty dostawy otrzymane od niego, w ten sam sposób niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wypłaty. Sprzedawca zwraca otrzymane pieniądze Kupującemu w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów.
Jeżeli kupujący wybierze inny niż najtańszy sposób dostarczenia towaru, który oferuje sprzedawca, sprzedawca zwraca nabywcy koszt dostawy towarów odpowiadający najtańszemu sposobowi dostarczenia towaru.
Jeżeli kupujący odstępuje od umowy, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków na kupującego przed przekazaniem nabywcy towarów lub wykazać, że towary sprzedający wysłana.
Towar musi być zwrócony nieuszkodzony nabywcy, niezużytych i nieskażone i, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Roszczenie o szkody wyrządzone towaru, sprzedający jest uprawniony do jednostronnego poczet roszczenia kupującego do zwrotu ceny zakupu.Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy z powodu sellout, niedostępności towarów lub gdy producent, importer lub dostawca towarów cięcia produkcji lub importu towarów. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje kupującego mediacji adres e-mail podany w zamówieniu i odesłać w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, z uwzględnieniem wszystkich kosztów gotówkowych dostawy do niego na podstawie umowy otrzymanych w ten sam sposób lub sposób określony przez kupującego.
 
VII. Prawa z wadliwego działania
Sprzedający odpowiada przed kupującym za to, że towar jest wolny od wad. W szczególności sprzedawca odpowiada kupującemu, że w momencie przejęcia towarów przez nabywcę:
towary mają cechy, które zostały wynegocjowane przez strony, a jeśli nie ma porozumienia, ma właściwości, które zostały opisane sprzedawca lub producent albo że nabywcy oczekują ze względu na rodzaj towarów oraz w oparciu o reklamy, które wykonują.
towary nadają się do celów, które za jego użytkowania lub sprzedaży wykazy, które są zwykle używane towary tego samego rodzaju
Produkt odpowiada jakości lub dokonywania uzgodnionego próbkę lub szablon, jeśli została określona jakość i wydajność zakontraktowaną przez próbkę lub szablonu
towary są w odpowiedniej ilości, stopniu lub wadze oraz
towary są zgodne z wymogami prawnymi.
Efekt jeśli wada w ciągu sześciu miesięcy od daty otrzymania towaru przez nabywcę, uznaje się, że produkt był wadliwy już w momencie otrzymania. Kupujący jest uprawniony do wykonywania prawa wada, dóbr konsumpcyjnych w okresie dwudziestu czterech miesięcy od ich otrzymania. Przepisu tego nie stosuje się do towarów sprzedawanych w niższej cenie do ubytku, dla których niska cena została wynegocjowana na zużycie spowodowane przez jego powszechnego użytku, dla towarów używanych do wad spowodowanych przez użycie lub nosić, że towar powinien przejąć nabywcy, lub jeśli okaże się, z natury towarów.
W przypadku wystąpienia usterki, kupujący może złożyć reklamację do sprzedawcy z żądaniem:
wymiana na nowe towary,
naprawa towarów,
rozsądny rabat od ceny zakupu,
odstąpić od umowy.
Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy,
jeżeli towary mają wady rzeczowe,
jeżeli przedmiot nie może być prawidłowo użyty do powtarzających się wad lub wad po naprawie,
z większą liczbą wad w towarach.Sprzedawca jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji w dowolnym zakładzie, w którym reklamacja została przyjęta, ewentualnie również w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedający zobowiązany jest kupujący udzielać pisemnego potwierdzenia, że kupujący skorzystał z prawa, co do treści skargi oraz jaka metoda zastrzeżeniu obsługi kupujący połączeń, jak również potwierdzenie daty i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie naprawy i czasu jego trwania, lub pisemne uzasadnienie Zrzeczenie się roszczenia.
Sprzedawca lub jego upoważniony przedstawiciel natychmiast decyduje o roszczeniu, w złożonych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Okres ten nie obejmuje czasu odpowiedniego dla rodzaju produktu lub usługi potrzebnej do fachowej oceny wady. Roszczenia, w tym usunięcie wady, muszą być rozstrzygnięte niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty roszczenia, chyba że sprzedawca i kupujący wyrażą zgodę na dłuższy okres. Wygaśnięcie tego okresu jest uważane za istotne naruszenie umowy, a kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży. Moment, w którym dochodzi roszczenie, to moment, w którym sprzedawca otrzyma testament kupującego (zastosowanie prawa wadliwego wykonania).
Sprzedawca informuje kupującego na piśmie o wyniku roszczenia.
Prawo do wadliwego działania kupującego nie przysługuje, jeżeli kupujący wiedział przed przejęciem rzeczy, że rzecz była wadliwa lub jeśli kupujący sam spowodował wadę.
W przypadku uzasadnionego roszczenia kupujący ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z roszczeniem. To prawo może być wykonane przez kupującego u sprzedawcy w ciągu jednego miesiąca po upływie okresu gwarancji.
Kupujący ma do wyboru reklamację.
Prawa i obowiązki stron w zakresie praw wadliwego wykonania reguluje § 1914-1925, 2099-2117 i 2161-2174 § § kodeksu cywilnego oraz ustawy nr. 634/1992 Sb., O ochronie konsumentów.
 
VIII. Dostawa
Umawiające się Strony mogą dostarczać wszelką korespondencję w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Kupujący dostarcza korespondencję do sprzedawcy na adres e-mail podany w niniejszych warunkach. Sprzedawca wysyła korespondencję do kupującego pod adresem e-mail podanym na jego koncie klienta lub w zamówieniu.IX. Pozasądowe rozstrzyganie sporów
Out rozstrzyganie sporów konsumenckich umowa sprzedaży jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystana do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym wynikających z umowy sprzedaży.
European Consumer Centre Czechy, z siedzibą przy Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest centralnym punktem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21. (WE) nr 2006/2004 i dyrektywa 2009/22 / WE (Internetowe rozstrzyganie sporów konsumenckich).
Sprzedawca jest upoważniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Licencja handlowa jest przeprowadzana w zakresie jej kompetencji przez właściwe Biuro ds. Pozwoleń na handel. Czeska Inspekcja Handlowa sprawuje między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy o ochronie konsumentów nr 634/1992 Coll.
 
X. Postanowienia końcowe
Wszelkie uzgodnienia między sprzedawcą a kupującym zgodnie z prawem Republiki Czeskiej. Jeżeli relacja oparta na umowie sprzedaży zawiera element międzynarodowy, to strony zgadzają się, że relacja podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie ma to wpływu na prawa konsumenta wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.
Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do kupującego w rozumieniu § 1826 (1) e) Kodeks cywilny.
Wszelkie prawa do strony internetowej Sprzedającego, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układy stron, zdjęcia, filmy, grafiki, znaki towarowe, logo oraz inne treści i elementy, należą do sprzedającego. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub w inny sposób korzystania z Witryny lub jakiejkolwiek jej części bez zgody Sprzedawcy.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy wynikające z interwencji strony trzeciej w sklepie internetowym lub w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem. Nabywca musi w korzystaniu z Internetu w celu korzystania praktyk handlowych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i nie powinien angażować się w żadną działalność, która może go lub umożliwienia stronom trzecim bezprawnie ingerować lub użyć oprogramowania lub inną zawartość sklepu online i cieszyć się sklep internetowy lub jego części lub oprogramowania w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub celem.Kupujący niniejszym ponosi ryzyko zmiany okoliczności zgodnie z § 1765 (2) Kodeksu cywilnego.
Umowa zakupu, w tym Regulamin, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
Sprzedawca może zmienić lub dodać sformułowanie warunków handlowych. Przepis ten nie narusza praw i obowiązków wynikających po okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunkach roboczych.
Załącznik do Regulaminu jest szablonem do wypłaty.
 
 
Niniejsze Warunki wchodzą w życie w dniu 25 maja 2018 r

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

 • jméno a příjmení/ SportOVA.s.r.o.
 • IČO: 04483731
 • DIČ: CZ04483731
 • se sídlem - Pavlova 44 Ostrava 700 33

 

Kontaktní údaje:

SportOVA s.r.o.,Pavlova 44 Ostrava 700 33

  email: info@outdoorkurtki.pl

 • telefon: +420777619161
 • www.outdoorkurtki.pl

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné www.bundicky.cz. (dále je „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU……. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č 83102024720000650205589835 BANK: PKOBP  swift: BPKOPLPW
 • bezhotovostně platební kartou
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány
 • dobírkou v hotovosti při předávní zboží,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek

 

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3…. dnů od uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 7. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na adresu určenou kupujícím objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího

   

 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího./
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 6. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2020