pl-PL
Polish
cart
Koszyk
menu

Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Podstawowe postanowienia
.imię i nazwisko - SportOVA s.r.o.
ID firmy: 04483731
Steuernummer: CZ04483731
z siedzibą - Pavlovova 44, 700 30 Ostrava
zarejestrowany w Sądzie Okręgowym, sekcja C, teczka 63790

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; osoba możliwa do zidentyfikowania osoby fizycznej jest osoba, która może zostać zidentyfikowany bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie się do konkretnego identyfikatora, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, identyfikatora sieci do jednego lub większej liczby czynników specyficznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub tożsamość społeczna tej osoby.
Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych
Menedżer obsługuje dane osobowe, które podałeś i / lub menedżera informacji osobistych, które w oparciu o zdobyte przy wykonywaniu zamówienia.
Administrator zajmuje się identyfikacją, danymi kontaktowymi i danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia

III. Uzasadniony powód i cel przetwarzania danych osobowych
Uzasadnionym powodem przetwarzania danych osobowych jest
wykonanie umowy między Tobą a powiernikiem na podstawie artykułu 6 (1) b) GDPR,
Administrator uzasadniony interes w zapewnieniu marketingu bezpośredniego (zwłaszcza do wysyłania wiadomości handlowych i biuletyny), zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. f) GDPR,
Zgoda na przetwarzanie dla celów świadczenia marketingu bezpośredniego (zwłaszcza do wysyłania wiadomości handlowych i biuletyny), zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) PKBR w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr. 480/2004 Sb., w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego, w przypadku gdy istnieje żadne towary lub usługi zamawiania.
Celem przetwarzania danych osobowych jest
wykonywanie twojego zamówienia i korzystanie z praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Tobą a powiernikiem; Podczas zamawiania wymagane dane osobowe, które są niezbędne dla pomyślnej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe), dostarczanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej przez administratora do wykonania,
wysyłanie wiadomości biznesowych i prowadzenie innych działań marketingowych.
Żaden automatyczny proces decyzyjny w rozumieniu art. 22 RB nie ma miejsca po stronie powiernika. Udzieliłeś wyraźnej zgody na takie przetwarzanie.IV. Czas retencji danych
Administrator przechowuje dane osobowe
za okres niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między tobą a powiernikiem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).
do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, najpóźniej 10
Pod koniec okresu przechowywania administrator usunie dane osobowe.

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy)
Odbiorcami danych osobowych są osoby
przyczynianie się do dostawy towarów / usług / dokonywania płatności na podstawie umowy,
świadczenie usług e-sklepu (Shoptet) i innych usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego,
świadczenie usług marketingowych.
Administrator zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego (kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług pocztowych

VI. Twoje prawa
Zgodnie z warunkami GDPR masz
prawo dostępu do ich danych osobowych na mocy art. 15 RB,
prawo do poprawiania danych osobowych zgodnie z art. 16 RB, lub ograniczenie przetwarzania zgodnie z art. 18 R GDP.
prawo do usuwania danych osobowych zgodnie z art. 17 RBP.
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 GDPR i
prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 GDPR.
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora, o którym mowa w artykule III niniejszych Warunków.
Masz również prawo złożyć skargę do Biura Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że twoja prywatność została naruszona.

VII. Polityka prywatności
Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.
Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych i repozytoriów danych osobowych w formie papierowej
Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnione osoby.

VIII. Przepisy końcowe
Wysyłając zamówienie z formularza zamówienia online, potwierdzasz, że znasz politykę prywatności i akceptujesz ją w całości.
Zgadzasz się z tymi warunkami, zaznaczając swoją zgodę za pomocą formularza online. Potwierdzając Twoją zgodę, potwierdzasz, że znasz politykę prywatności i akceptujesz ją w całości.
Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków. Nowa wersja polityki prywatności zostanie opublikowana na Twojej stronie internetowej i wyśle ci nową wersję tych warunków na swój adres e-mail, który podałeś administratorowi.

Warunki te wchodzą w życie 25 maja 2018 roku.

chat
Lub napisz do nas na
Zaloguj się
Nie masz jeszcze konta?Zarejestruj się teraz.